حریم خصوصی

حریم خصوصی | Privacy Policy

حریم خصوصی و حقوق شما برای ما بسیار مهم است. صرافی آنلاین سامکس اهمیت حفاظت از اطلاعات شخصی مشتریان خود با را تشخیص می دهد. این اطلاعیه حفظ حریم خصوصی ("اطلاعیه") مبنایی را که براساس آن هر یک از اطلاعات شما توسط ما جمع آوری ، ذخیره و مورد استفاده قرار می گیرد.
وقتی از سرویس‌های ما استفاده می‌کنید، با ارائه اطلاعاتتان به ما اطمینان می‌کنید. می‌دانیم که این مسئولیتی بزرگ است و سخت در تلاش هستیم تا از اطلاعات شما محافظت کنیم و کنترل آن‌ها را در دست شما قرار دهیم.