نرخ شناور
نرخ تبادل شناور

سامکس بهترین نرخ را در حین انجام تراکنش برای شما در نظر میگیرد

و
بدون هزینه اضافه

هزینه های شبکه و سایر هزینه های تبادل در نرخ گنجانده شده است. ما هیچ هزینه اضافی دریافت نمی کنیم.

2:00