نرخ دقیق
نرخ تبادل ثابت

دقیقا همین مقداری که اینجا مشاهده می کنید در کیف پول خود دریافت می کنید

و بدون هزینه اضافه

هزینه های شبکه و سایر هزینه های تبادل در نرخ گنجانده شده است. ما هیچ هزینه اضافی دریافت نمی کنیم.